Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien

Rekisterinpitäjä

Näsijärvenkisat.fi on tamperelaisten pursiseurojen, Tampereen pursiseura ry:n, Näsijärven purjehdusseura ry:n ja Vene-71 ry:n, ylläpitämä palvelu. Palvelun ylläpitäjät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta hallinta[ät]nasijarvenkilpailut.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään:

 • Sivuston käyttäjille kohdennettavan viestinnän toteuttamiseksi,
 • Näsijärvellä järjestettävien kilpailuiden toteuttamiseksi,
 • Järjestettyjen kilpailuiden tulosten laskemista ja julkaisua varten sekä
 • Kilpailumaksujen laskuttamista varten

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyä varten.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Näsijärvenkisat.fi-sivusto käyttää evästeitä ainoastaan sivuston toiminnan mahdollistamiseksi, eikä niitä hyödynnetä esimerkiksi markkinointiin.

Tämä sivusto käyttää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeissä

 • käyttäjän IP-osoite
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle rekisteröidyttäessä sekä kilpailuihin ilmoittauduttaessa. Lisäksi kerätään tietoa kirjoitetuista kommenteista ja sivustolla käyttäytymisestä. Kilpailutuloksia saadaan kilpailuja järjestäneiltä tahoilta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan Tampereen pursiseura ry:lle, Näsijärven purjehdusseura ry:lle ja Vene-71 ry:lle tiedottamista varten, kilpailujen järjestämiseksi, tulosten laskemiseksi ja tallentamiseksi, palkintojen jakamiseksi sekä kilpailumaksujen laskuttamiseksi. Rekisteröityjen nimiä, heidän edustamien seurojen nimiä, veneiden tietoja, miehistönjäsenten nimiä sekä kilpailutuloksiin liittyviä sijoitus-, paikka- ja aikatietoja julkaistaan kaikille sivustolla vieraileville tulosluetteloissa. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan. Kilpailutulosluetteloissa olevat henkilötiedot anonymisoidaan edellä kuvatulla tavalla rekisteröidyn tätä nimenomaisesti pyytäessä. Rekisteröidyn tulee tällöin yksilöidä kukin tulosluettelo, josta hän haluaa tietonsa poistettavan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

 • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
 • Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen [sähköposti] tai postitse osoitteeseen hallinta@nasijarvenkilpailut.fi.